POLÍTICA DE PRIVACITAT

ELIX ADVICE S.L. (d'ara endavant, denominada col·lectiva i indistintament, “ELIX”, “nosaltres” o “nostre” o “ens”), és un grup espanyol líder en gestió d’inversions centrat en actius residencials de valor afegits en àrees metropolitanes de primer nivell.

Considerem important la privacitat de les persones, tant dels visitants del nostre lloc web, www.elix.group (d’ara endavant, el “lloc web”), com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació a través del mateix, les dades dels quals són tractades per ELIX com a part de la prestació de serveis (d'ara endavant i conjuntament, “vostè” o l’usuari” i de forma plural, “vostès” o els “usuaris”). En aquest sentit, ELIX es compromet al tractament de les seves dades d'acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, ELIX complirà amb el que es disposa en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals; amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE; i amb el que es disposa en qualsevol altra normativa correlativa que resulti aplicable i estigui vigent a cada moment.

ELIX informa la seva política de privacitat perquè els usuaris coneguin el tractament de les seves dades. Si vostè és un usuari del Lloc web, la següent informació pot ser del seu interès:

1. Qui és el responsable del tractament?

Identitat: ELIX ADVICE, S.L.

C.I.F.: B87995189

Direcció postal: C/ Montesa, 35, Esc. Dcha., 4ª planta - 28006 Madrid

Telèfon: (+34) 91.838.00.4

Correu electrònic: diana.salarich@elix.es

2. En quin moment recollim les teves dades personals?

El lloc web té un caràcter comercial que mostra informació sobre la nostra empresa, i si està interessat pot posar-se en contacte amb nosaltres per a saber més sobre els nostres serveis.

Per dades personals s'entén qualsevol informació relativa a una persona física identificada o identificable (com vostè), com el seu nom i cognom, número de telèfon o adreça de correu electrònic. Des del nostre lloc web es poden recollir dades personals a través del formulari de contacte. El lloc web disposa d'un formulari de contacte amb la finalitat de posar-se en contacte amb nosaltres per a sol·licitar informació o serveis i/o realitzar qualsevol sol·licitud, pregunta i/o consulta. Amb aquest formulari li demanem que s'identifiqui i ens proporcioni dades de contacte.

No recollirem ni tractarem cap categoria especial de dades personals (dades que revelin l'origen racial o ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o afiliació sindical, dades genètiques o biomètriques, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d'una persona física), tret que els usuaris ens els hagin proporcionat explícitament.

3. Amb quines finalitats tractem les seves dades personals?

Quan ens enviï dades a través del formulari de contacte, els utilitzarem per a (1) analitzar i gestionar les seves sol·licituds, preguntes i consultes, posant-nos en contacte amb vostè amb la finalitat de donar-li una resposta i qualsevol informació sol·licitada per vostè, i per a (2) contactar amb vostè per a informar-lo sobre els nostres serveis.

4. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment quan ens envia les seves dades a través del formulari.

5. A quins destinataris es poden comunicar les seves dades?

L'informem que mai transferirem o intercanviarem les seves dades personals amb tercers sense el seu consentiment. No obstant això, les seves dades poden ser accedides i/o transferides per les següents persones-organismes:

 • Personal autoritzat de ELIX o els seus representants que actuïn en nom de ELIX, estant sempre subjectes a la normativa de protecció de dades aplicable.

 • Organismes i/o autoritats competents en els casos en què existeixi obligació legal de fer-ho.

 • Proveïdors i/o prestadors de serveis externs, amb els quals s'hagin subscrit els contractes legalment exigits, en els quals es garanteixi el compliment de la legislació de protecció de dades personals, a més de les seves obligacions com a encarregats de tractament.

 • Transferències intragrup: sobre la base del bon funcionament del grup empresarial i en funció de l'interès legítim que persegueixen totes les entitats del Grup ELIX, és necessari transmetre les dades de caràcter personal dins del grup empresarial per a finalitats administratives internes, entre els quals es poden incloure les seves dades personals.

6. Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

ELIX tracta les seves dades personals durant el període necessari per complir amb les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, així com per conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents. El criteri que seguim per a això ve determinat per:

 • La finalitat de les dades recopilades i el compliment d'aquesta finalitat.

 • Les raons per les quals les dades es recopilen: p. ex., en cas de consentiment, vostè pot revocar-lo en qualsevol moment.

 • Períodes d'emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i legals.

Si us plau, tingui en compte que en alguns casos ELIX conservarà les seves dades degudament bloquejades pel període legalment requerit per al compliment de qualsevol obligació contractual i/o legal.

7. Quins són els drets de protecció de dades dels usuaris?

Si tractem les taves dades has de saber que els teus drets son:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs demanar si des de ELIX estem tractant les teves dades i en cas afirmatiu accedir a aquestes dades.

 • Dret a sol·licitar la rectificació si les dades son inexactes, o completar les dades que tinguem incomplertes.

 • Dret a sol·licitar la supressió de les teves dades.

 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas ELIX únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Dret a oposar-se al tractament: deixarem de tractar les dades personals, amb l’excepció que s’hagin de seguir tractant per motius legítims o per a l’exercici i/o defensa davant de possibles reclamacions.

 • Dret a la portabilitat de les dades: sempre que vulguis que les teves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, et facilitarem el canvi de les teves dades al nou responsable.

 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les teves dades personals.

Si l'usuari hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per exercitar els seus drets, els usuaris hauran d'enviar una comunicació per escrit a la Diana Salarich, o a l'adreça de correu electrònic diana.salarich@elix.es.

Per a l’exercici dels citats drets es poden utilitzar els models i formularis que estan disponibles a través de la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

L'informem del seu dret a presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en concret davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf), i davant tots els altres organismes públics que puguin tenir competència sobre qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

8. Enllacços

El lloc web podria contenir enllaços a altres pàgines web. Tingui en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d'altres pàgines web. Aquesta Política de Privacitat és aplicable únicament a la informació que es recull en aquest Lloc web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat i de tractament de dades de qualsevol altra pàgina web a la qual pugui connectar-se des del nostre Lloc web o que pugui visitar de qualsevol altra forma.

9. Com protegim les seves dades personals?

Amb la finalitat de garantir la seguretat de la informació, ELIX disposa de diferents mesures tècniques i organitzatives per a assegurar el nivell de seguretat adequat en compliment de la normativa aplicable. ELIX aplicarà les mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de dades com en el moment del tractament pròpiament dit, per a mantenir la seguretat i impedir els tractaments no autoritzats. No obstant això, els usuaris han de ser conscients que a l'entorn d'Internet no existeixen mesures de seguretat invulnerables. ELIX no es fa responsable de les actuacions de tercers que, incomplint aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informacions.

10. Confidencialitat

Els professionals que treballen en ELIX i que tinguessin algun tipus d'intervenció en els serveis prestats a l'usuari, estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l'usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats que les relacionades amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a ELIX, si escau. En aquest sentit, ens obliguem a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l'usuari, els motius de l'assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

11. Xarxes socials

ELIX té presència en algunes de les principals xarxes socials d'Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per ELIX.

ELIX tractarà les dades a cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de ELIX podrem informar, als nostres seguidors a la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l'atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

ELIX no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l'usuari ens doni el seu consentiment exprés.

12. Màrqueting directe

No utilitzarem les dades personals d'usuaris per a finalitats de màrqueting directe sense el seu exprés consentiment previ.

Si en algun moment decideix deixar de rebre informació comercial o promocional de ELIX, pot, sense càrrec algun i sense haver de facilitar una justificació, donar-se de baixa de campanyes de màrqueting directe i oposar-se al processament futur de les seves dades personals per a aquestes finalitats enviant-nos un correu electrònic a diana.salarich@elix.es o mitjançant la pulsació del botó “opt-out” (donar-se de baixa) en l'assumpte del correu electrònic.

Tingui en compte que, encara que decideixi no subscriure's o es doni de baixa dels correus electrònics promocionals o newsletters pot ser que continuem necessitant contactar amb vostè en referència amb informació important d'índole no comercial, per complir amb l'Avís Legal i/o condicions legals.

13. Política sobre us infantil

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a nens menors de divuit (18) anys, sense autorització dels pares o tutor legal. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d'aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, poden comunicar-se amb nosaltres a través del correu electrònic diana.salarich@elix.es.

14. Cookies

Aquest lloc web només utilitza cookies de seguretat tècnica de tercers (Wix.com - la nostra plataforma de construcció de llocs web) amb la finalitat de garantir una experiència segura i la navegació a través de tot el lloc web, i el control del trànsit i la comunicació de la informació. Si us plau, per a obtenir més informació sobre aquestes cookies de seguretat tècnica, visiti la nostra Política de Cookies.

15. Modificacions

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons l'establert en la Política de Privacitat que estigui en vigor al moment en què recaptem les seves dades de caràcter personal. ELI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en el nostre lloc web, per la qual cosa li recomanem que el visiti cada vegada que accedeixi a la Política de Privacitat. Si en algun moment decidim utilitzar dades personals de manera diferent al que es va declarar al moment de la seva obtenció, li comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem del mateix. En aquest moment se li donarà l'opció d'autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

Data de l'última actualització: 10/02/2020